Vol 4, No 2 (2016)

Jurnal Pembelajaran Fisika

Table of Contents

Articles

Isni Resita, Chandra Ertikanto, Wayan Suana
PDF
Sari Retno Wulandari, Eko Suyanto, Wayan Suana
PDF
Luh Sri Asmarani Suradnya, Eko Suyanto, Wayan Suana
PDF
Rizki Nanda Fardani, Chandra Ertikanto, Wayan Suana
PDF
Novalia Nurbaiti, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi
PDF
Rika Mutiara, Undang Rosidin, Wayan Suana
PDF
Desih Ambarwati, I Dewa Putu Nyeneng, Wayan Suana
PDF
Nur Hasanah, Eko Suyanto, Wayan Suana
PDF
Marlia Eka Fitriani, Chandra Ertikanto, Feriansyah Sesunan
PDF
Siti Khairunnisa, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi
PDF
Rizky Syarifah Rosiati Hutagalung, Agus Suyatna, Nengah Maharta
PDF
Sinta Alfionita, Chandra Ertikanto, I Dewa Putu Nyeneng
PDF